Aanleiding en doel

Waterschap De Dommel wil samen met haar partners de Groote Beerze tussen Bladel en Westelbeers herinrichten. Met het toepassen van beekherstel streeft het waterschap naar een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het beekdal.

Kansen, knelpunten en doelen

De Groote Beerze voldoet op dit moment niet aan de waterhuishoudkundige en ecologische doelstellingen die voortkomen uit de Kaderrichtlijn water (KRW), Natura 2000 en Natte natuurparel (NNP).

Beschrijving plangebied

Het projectgebied van “Herinrichting Beekdal Groote Beerze, traject Broekeindsedijk - Aardbossen” ligt in de gemeente Oirschot. De Neterselse Heide bevindt zich aan de westzijde van het projectgebied, de Landschotse Heide aan de oostzijde.

Beschikbaarheid gronden

De gronden waarop de maatregelen plaatsvinden zijn in eigendom van Waterschap De Dommel, gemeente Oirschot, Brabants Landschap en particuliere eigenaren, zie hiervoor bijlage A5.

Beschrijving van inrichtingsmaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen.

Effecten van het plan

Het pakket aan maatregelen uit dit Projectplan die tevens onderdeel uitmaken van een beekdalbrede aanpak gaan op termijn zorgen voor een verbetering van de ecologische en landschappelijke waarde in het gebied.

Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

De werkzaamheden binnen dit project bestaan grotendeels uit grondverzet; het graven, dempen van watergangen en het verwijderen en aanbrengen van kunstwerken.

Beperken van de nadelige gevolgen

In de Quickscan omtrent Natuur wet- en regelgeving (Possen, 2020) is voor wat betreft de Wet natuurbescherming, onderdeel Gebiedsbescherming, onderbouwd dat het voornemen niet leidt tot negatieve effecten op voor enig Natura 2000-gebied

Financieel nadeel

Als gevolg van dit Projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat.

Legger, beheer en onderhoud

Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in.

Toon meer resultaten