Kansen, knelpunten en doelen

Kansen en knelpunten

De Groote Beerze voldoet op dit moment niet aan de waterhuishoudkundige en ecologische doelstellingen die voortkomen uit de Kaderrichtlijn water (KRW), Natura 2000 en Natte natuurparel (NNP). Daarnaast heeft de provincie de ambitie om diverse percelen binnen het projectgebied te betrekken bij het Natuurnetwerk Brabant.

Rond de jaren ’70 van de vorige eeuw is de Groote Beerze gekanaliseerd. Met deze kanalisatie is de beek sterk overgedimensioneerd ten gunste van een snelle afvoer van water. Het gevolg hiervan is echter een te lage stroomsnelheid en een gebrek aan morfologische processen. Dit vormt een beperking voor het in standhouden van een gezonde waterfauna. Ook draagt de huidige inrichting niet bij aan de waterkwaliteit in de beek. Zo is het water te voedselrijk door onder andere de uitspoeling van nutriënten. Daarnaast treedt er in het beekdal plaatselijk inundatie op bij hevige neerslag en is er sprake van verdroging in de Natte Natuurparel en in de directe omgeving van agrarische percelen. Vanuit de omgeving is er de wens voor een recreatieve oversteek over de beek en het verbinden van bestaande wandelpaden aan de oost- en westzijde van de beek.

In het verleden (2005) zijn er herstelmaatregelen uitgevoerd op delen waar dit met de beschikbare grondposities destijds mogelijk bleek. Zo heeft er hermeandering plaatsgevonden en zijn deze delen van het beekdal natuurlijk ingericht.

Doelen

Waterschap De Dommel heeft in 2017 in samenwerking met andere partijen een interne projectopdracht opgesteld waarin de doelstellingen voor “Herinrichting Beekdal Groote Beerze” zijn geformuleerd. Voor dit traject gaat het om de onderstaande doelen:

 • Kader Richtlijn Water (KRW): realisatie van 815 meter beekherstel door meandering met GEP (goed ecologisch potentieel) 'Natuur'. De oranje trajecten uit figuur 3 geven weer welke delen nog niet zijn heringericht. De overige delen zijn in 2005 reeds ingericht.

 • Natura 2000 (N2000), Beheerplan Kempenland-West: realiseren van instandhoudingsdoelstellingen voor de volgende habitattypen en habitatsoorten:

  • H1831 Drijvende waterweegbree

  • H1149 Kleine modderkruiper

  • H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)

 • Realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), zie bijlage A4;

 • Creëren van een robuust en klimaatbestendig watersysteem volgens het Actieplan Leven de Dommel;

 • Verbeteren van recreatieve verbindingen in en rondom het beekdal;

 • Hiernaast wordt aandacht besteed aan cultuurhistorisch en archeologische waarden in het gebied en de voorwaarden die door beleid en regelgeving worden opgelegd.