Legger, beheer en onderhoud

Legger

Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het legger besluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-watergangen. De te wijzigen waterstaatswerken voor dit Projectplan zijn weergegeven in tabel 7.

Tabel 7 Overzicht te wijzigen waterstaatswerken in de legger

Nr.

Type wijziging

Aard van de wijziging

Maatregel PPWW

Gevolgen in legger

Verwijderen, aanleggen, wijzigen waterstaatskundig object

1.

Watergangen (ligging en dwarsprofielen)

Aanleg nieuwe meanders

A1

Nieuwe ligging en dwarsprofielen opnemen

Versmallen beekprofiel

A2

Dwarsprofielen opnemen

Dempen (B-)watergangen.

A3, A7 B1 en B2

Ligging en dwarsprofielen verwijderen

Ontgraven maaiveld langs nieuwe meander:

Meestromende waterbering

A4

Ligging en profiel opnemen

2.

Obstakelvrije zone (locatie en breedte)

Onderhoudspad / obstakelvrije zone

A5

Locatie en breedte opnemen

3.

Overige kunstwerken* (duiker, stuw etc.)

Aanbrengen duiker

B1

Ligging en afmeting opnemen

Verwijderen duiker

B1 en B2

Element verwijderen

Verwijderen voorde

B9

Element verwijderen

Verwijderen zandvang

B10

Element verwijderen

Verwijderen vistrappen

B4

Elementen verwijderen

4.

Keringen

n.v.t.

  

5.

Overige kunstwerken m.b.t kerende functie (schuiven, coupures, sifon, afsluiters enz)

Verwijderen dam

B3

Element verwijderen

Aanbrengen dam

B3

Ligging en afmeting opnemen.

* Bruggen die binnen dit Projectplan worden vervangen of verplaatst zijn niet aangemerkt als waterstaatswerk. Wel is het van belang de onderhoudsplichtige te benoemen. Voor de te vervangen bruggen blijft dit gelijk aan de huidige situatie. Ook bij de brug die wordt verplaatst blijft de onderhoudsplichtige gelijk.

Beheer en onderhoud

Het onderhoud wordt aangepast aan de maatregelen en de nieuwe situatie. Dit is opgenomen in de Beheer- en Onderhoudsrichtlijn (BOR), zie bijlage A10. Hierin wordt aangegeven hoe hier invulling aan zal worden gegeven.

Onderhoud van de natuurpercelen zal door Brabants Landschap worden uitgevoerd. Hieronder valt ook het beheer van A- en B- watergangen en kunstwerken van het watersysteem binnen de natuurpercelen. Uitzondering hierop vormen A-watergangen en kunstwerken die van regionaal belang zijn. Het beheer van deze objecten zal door het waterschap worden uitgevoerd in overleg met Brabants Landschap. Voor overige percelen (niet in eigendom zijn van Brabants Landschap), geldt dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van drainage, weidekavels en overige voorzieningen.

Voor watergangen die zijn opgenomen in de legger en binnen dit project worden verondiept, geldt dat in het Beheer- en onderhoudsplan (BOR) nog nader is beschreven op welke wijze deze watergangen in de toekomst worden beheerd.

Bij het beheer van de watergangen wordt onderscheid gemaakt in:

  • A-watergangen; van belang voor de doorstroming van water in het gebied. Verantwoordelijkheid Waterschap de Dommel.

  • B-watergangen: Het onderhoud aan de B-watergangen is de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren. 

  • C- Watergangen; Hier wordt een extensief beheer op toegepast waardoor de afwaterende functie van deze sloten zal afnemen zodat ook dit bijdraagt aan de vernatting. Echter alleen wanneer de C-watergang is gelegen binnen de NNB en reeds verworven gronden. Bij overige C- watergangen is het onderhoud de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren. Hierbij dient wel een balans gezocht worden tussen het extensieve beheer en de gewenste drooglegging voor de aanliggende wegen.

Monitoring

Na uitvoering van de maatregelen uit dit Projectplan wordt hydrologische monitoring voortgezet. Zowel door metingen van het grondwater- als het oppervlaktewater. Door monitoring wordt o.a. getracht inzicht te krijgen in de effecten van de anti-verdrogingsmaatregelen. Tevens wordt een langjarig beeld verkregen voor de KRW en eventuele (on)voorziene effecten op naastgelegen gronden.