Zienswijzen

Het Ontwerp-Projectplan dat is vastgesteld, is bekendgemaakt en gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Omdat de coördinatieprocedure van toepassing is, heeft eenieder gedurende deze periode zienswijzen kenbaar kunnen maken. Naar aanleiding van de inzagelegging, zijn er geen zienswijzen op het plan gekomen. Wel zijn er een drietal ambtshalve wijzigingen opgenomen op basis van een nadere afweging door het waterschap. De ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in dit definitieve projectplan waterwet. Voor een toelichting wordt verwezen naar de Nota van ambtshalve wijzigingen die het Waterschap heeft opgesteld. Deze nota wordt samen met het Projectplan door het dagelijkse bestuur (DB) van Waterschap De Dommel vastgesteld. Gelet op de coördinatieprocedure behoeft het Projectplan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Het goedkeuringsbesluit houdt onder meer de planologische beoordeling in van de aanlegactiviteiten. Hiervoor is geen afzonderlijke omgevingsvergunning benodigd.