Aanleiding en doel

Waterschap De Dommel wil samen met haar partners de Groote Beerze tussen Bladel en Westelbeers herinrichten. Met het toepassen van beekherstel streeft het waterschap naar een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het beekdal.

Knelpunten en doelen

De Groote Beerze voldoet op dit moment niet aan de waterhuishoudkundige en ecologische doelstellingen die voortkomen uit de Kaderrichtlijn water (KRW), Natura 2000 (N2000) en Natte natuurparel (NNP).

Ligging en begrenzing plangebied

Het projectgebied van “Herinrichting Groote Beerze, traject 1” ligt in de gemeenten Oirschot en Bladel. De Neterselse Heide bevindt zich aan de westzijde van het projectgebied, de Landschotse Heide aan de oostzijde.

Beschrijving huidige situatie

De Groote Beerze, een van oorsprong natuurlijke beek gelegen in het beheergebied van Waterschap De Dommel. Ter hoogte van Hapert ontstaat de beek na de samenkomst van de Aa of Goorloop en het Dalemsstroompje.

Beschrijving inrichtingsmaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen.

Maatregelen aan waterstaatswerken

De huidige loop van de Groote Beerze volstaat niet ten aanzien van het bereiken van de doelen. Voor het ontwerp/ dimensionering van de nieuwe loop zijn vooral eisen uit de KRW en N2000 randvoorwaardelijk.

Maatregelen aan overige werken

Zoals omschreven bij maatregel 24 zal dit project ook voorzien in het behoud en versterken van recreatieve verbindingen rondom de Groote Beerze. Om mogelijk te maken dat recreanten de beek kunnen oversteken, zijn er twee oversteken nodig.

Beschikbaarheid gronden

De gronden waarop de maatregelen plaatsvinden zijn in eigendom Waterschap De Dommel, gemeente Bladel, gemeente Oirschot, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant en particuliere eigenaren.

Positieve effecten

Een pakket aan maatregelen die onderdeel uitmaken van een beekdalbrede aanpak gaan op termijn zorgen voor een verbetering van de ecologische en landschappelijke waarde in het gebied.

Effecten op de omgeving

In deze paragraaf wordt ingegaan op inpassing in de omgeving en de effecten op belanghebbenden.

Toon meer resultaten