Beschrijving huidige situatie

De Groote Beerze, een van oorsprong natuurlijke beek gelegen in het beheergebied van Waterschap De Dommel. Ter hoogte van Hapert ontstaat de beek na de samenkomst van de Aa of Goorloop en het Dalemsstroompje. Na ongeveer 15 kilometer komen de Groote- en Kleine Beerze samen en gaat de beek verder als de "Beerze”.

Het beekdal kenmerkt zich door een kleinschalig, (half)open beekdallandschap. Natte graslanden en akkers worden van elkaar gescheiden door greppels en (resten van) houtwallen en houtkanten. Een aanzienlijk deel van het beekdal is bedekt met bos, dat voornamelijk bestaat uit loofbomen. Op de hoger gelegen delen bevindt zich ook naaldhout met enkele stukken heide. In het projectgebied van het traject 1 zijn waardevolle plantgemeenschappen en plant- en diersoorten als Blauwgraslanden, Drijvende waterweegbree, Waterranonkel en de zeldzame Kleine modderkruiper te vinden. In het zuiden en het noordoosten van het gebied zijn agrarische percelen en bedrijven aanwezig. In het noordoosten van het projectgebied is een overstromingsvlakte gelegen. De vlakte is in 2005 gelijktijdig met het beekherstel ten noorden van de Grijze Steen aangelegd.

Het gebied kent diverse interessante cultuurhistorische elementen. Naast een oude boomgaard heeft het projectgebied van traject 1 ook historische karrensporen, leemwinningsplekken en steenovens. Los hiervan zijn er diverse relicten in het gebied die verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van het gebied