Legger, beheer en onderhoud

Legger

Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het legger besluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-watergangen. Voor dit Projectplan betreft het;

Nr.

Aard van de wijziging

Gevolgen in legger

1.

Huidige loop Groote Beerze (BZ1) wordt vervangen door een nieuw aan te leggen watergang

Aanpassen in legger

2.

Nieuwe obstakelvrije zone

Aanpassen in legger

3.

BZ42 (benedenstrooms, na F. van der Heijdenstraat): dempen huidige loop. Nieuwe loop is al gerealiseerd.

Verwijderen uit de legger

4.

BZ37 (benedenstrooms, na Broekeindsedijk): huidige loop deels dempen en geleidelijk verondiepen

Opnieuw inmeten en maatvoering opnemen in legger, A status blijft gehandhaafd

5.

BZ40 (benedenstrooms, na Broekeinsedijk): omleggen en huidige loop dempen.

Opnieuw inmeten en maatvoering opnemen in legger, A status blijft gehandhaafd

6.

BZ33, BZ34 en BZ35: geleidelijk verondiept

Opnieuw inmeten en maatvoering opnemen in legger, A status blijft gehandhaafd

7.

BZ36, BZ37 en BZ40 worden (deels) verondiept

Opnieuw inmeten en maatvoering opnemen in legger, A status blijft gehandhaafd

8.

B watergangen worden verondiept

Afhankelijk van de afvoer wordt de status van B watergang omgezet naar C watergang

9.

Dempen B- watergangen

Verwijderen uit de legger

10.

Te verwijderen kades langs overstromingsvlakte

Kades (waterkering) worden verwijderd van de legger

11.

Aanbrengen, verwijderen en vervangen duikers

Inmeten duikers en aanpassen in legger. Verwijderen duikers die komen te vervallen

12.

Aanbrengen en verwijderen stuwen

Inmeten stuw en aanpassen in legger. Verwijderen stuwen die komen te vervallen

13.

Verwijderen vistrappen

Verwijderen vistrappen uit legger

14.

Aanbrengen oversteken

Inmeten kunstwerken en opnemen in legger

15.

Aanbrengen verhoogd onderhoudspad

Inmeten en maatvoering opnemen in legger

16.

Aanpassen legger waterberging

Aanpassen overstromingsgebied in legger

Beheer en onderhoud

Het onderhoud wordt aangepast aan de maatregelen en de nieuwe situatie. Dit is opgenomen in de Beheer- en Onderhoudsrichtlijn (BOR). Hierin wordt aangegeven hoe hier invulling aan zal worden gegeven.

Onderhoud van de natuurpercelen zal door Brabants Landschap worden uitgevoerd. Hieronder valt ook het beheer van A- en B- watergangen en kunstwerken van het watersysteem binnen de natuurpercelen. Uitzondering hierop vormen A-watergangen en kunstwerken die van regionaal belang zijn. Het beheer van deze objecten zal door het waterschap worden uitgevoerd in overleg met Brabants Landschap. Voor overige percelen (niet in eigendom zijn van Brabants Landschap), geldt dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van drainage, weidekavels en overige voorzieningen. Voor watergangen die zijn opgenomen in de legger en binnen dit project worden verondiept, geldt dat in het Beheer- en onderhoudsplan (BOR) nog nader wordt bekeken op welke wijze deze watergangen inde toekomst worden beheerd.

Bij het beheer van de watergangen wordt onderscheid gemaakt in:

  • A-watergangen; van belang voor de doorstroming van water in het gebied. Verantwoordelijkheid Waterschap de Dommel.

  • B-watergangen: Het onderhoud aan de B-watergangen is de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren. 

  • C- Watergangen; Hier wordt een extensief beheer op toegepast waardoor de afwaterende functie van deze sloten zal afnemen zodat ook dit bijdraagt aan de vernatting. Echter alleen wanneer de C-watergang is gelegen binnen de NNB en reeds verworven gronden. Bij overige C- watergangen is het onderhoud de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren. Hierbij dient wel een balans gezocht worden tussen het extensieve beheer en de gewenste drooglegging voor de aanliggende wegen.

Bron: Waterschap de Dommel

Monitoring

Na uitvoering van de maatregelen uit dit Projectplan wordt hydrologische monitoring voortgezet. Zowel door metingen van het grondwater- als het oppervlaktewater. Door monitoring wordt o.a. getracht inzicht te krijgen in de effecten van de anti-verdrogingsmaatregelen. Tevens wordt een langjarig beeld verkregen voor de KRW. In dit Projectplan zijn enkele optionele maatregelen opgenomen, op basis van monitoringsresultaten gaat blijken of deze maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Naast grond- en oppervlaktewaterpeilen gaat het ook om de waterkwaliteit.

Naast de hydrologische monitoring wordt er ook gemonitord door de Vogelwerkgroep. Deze werkgroep voert een 0-meting uit voorafgaand aan uitvoering van de maatregelen. Na uitvoering van de maatregelen wordt opnieuw gemonitord. Op deze manier moet blijken of de maatregelen effect hebben op de populatie broedvogels in het gebied.