Beperken nadelige gevolgen van het plan

Flora en fauna

Uit de effectenindicator van het Ministerie van LNV blijkt dat, zoals ook omschreven in de Natuurtoets (Possen, 2019), het voorgenomen plan niet leidt tot negatieve effecten op voor enig Natura 2000-gebied geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Ondanks deze conclusie, is het goed om in de uitvoering aanvullende maatregelen (zie paragraaf effecten in het gebied) te treffen ten aanzien van de Drijvende Waterweegbree. Dit om de soort zo goed als mogelijk op weg te helpen.

Voor het Natuurnetwerk Brabant kan in principe geen sprake zijn van negatieve effecten op de belangrijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk Nederland in het plangebied. Dit aangezien de maatregelen primair worden genomen om (grond)waterafhankelijke beheertypen duurzaam te behouden of te versterken.

Het geheel overziend, blijkt uit de Natuurtoets (Possen, 2019) dat (het uitvoeren van) de maatregelen niet strijdig is met de bepalingen uit de Wet natuurbescherming dan wel het beleid rondom Natuurnetwerk Brabant. (Possen, 2019). Ook mitigerende maatregelen die in dit plan zijn toegelicht zijn getoetst en vormen geen nadelig effect op de gestelde doelen. In de paragraaf 'Effecten in het gebied' wordt verder ingegaan op aanvullende maatregelen die voortkomen uit de natuurtoets.