Maatregelen aan overige werken

23. Aanbrengen bruggen

Zoals omschreven bij maatregel 24 zal dit project ook voorzien in het behoud en versterken van recreatieve verbindingen rondom de Groote Beerze. Om mogelijk te maken dat recreanten de beek kunnen oversteken, zijn er twee oversteken nodig. Deze nieuwe oversteken vervangen ook een stuw die bij maatregel 17 is verwijderd en op dit moment dient als oversteekmogelijkheid. De nieuwe oversteken zijn zo gesitueerd dat ze passen bij de gewenste zonering uit de herijkte visie en geen belemmering vormen voor de aanwezige natuurwaarden in het gebied. De bestaande voetgangersbrug t.h.v. de BZ40 wordt mogelijk aangepast aan de nieuwe meander van de Groote Beerze.

Onderstaande (linker) afbeelding laat zien welk principe wordt nagestreefd voor de noordelijke oversteek, de voetgangersbrug. De zuidelijke oversteek bestaat uit een brug die ook te gebruiken is voor minderinvaliden, daarnaast wordt bij deze oversteek ook een voorde aangebracht ter gebruik voor de paardensport (maatregel 20).

Naast de aanleg van twee bruggen en één voorde, wordt er langs de huidige BZ40, tussen de Westelbeersedijk en de Groote Beerze, een vlonderpad aangebracht. Dit om het huidige wandelpad toegankelijk te houden bij inundaties. Tevens maakt de aanleg van een vlonderpad het herstel van een stroomgeul mogelijk, zoals bij maatregel 9 toegelicht. Door het vlonderpad te ontwerpen tot een hoogte van 21.75m +NAP blijft het pad toegankelijk tot en met de berekende afvoersituatie van T100. Het vlonderpad krijgt een breedte van 1 meter en heeft een lengte van 75 meter. Klik hier voor een principedetail van de vlonder.

24. Aanleg van recreatieve routes

Aansluitend bij de integrale aanpak zoals omschreven bij maatregel 21 is binnen dit project ook gekeken naar de zonering en aansluiting van de wandelroutes in het gebied. Aansluitend bij de herijkte visie is er gezocht naar routes die de Groote Beerze passeren, maar niet langere tijd langs de beek lopen. Dit om ervoor te zorgen dat recreanten wel de beek kunnen beleven, maar niet de gronden langs de beek verstoren. Gestreefd is naar een netwerk met zowel korte als langere routes die vanuit de kernen kunnen worden aangedaan. In het zuiden van het gebied wordt een halfverhard mindervalidenpad aangelegd die in combinatie met de brug zorgt voor een verbinding tussen De Biezegoren en Schipstaarten. Oversteken over de Groote Beerze die nodig zijn om de beek te passeren, staan bij maatregel 23 omschreven.

Klik hier voor een uitleg over de werking van de viewer

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

25. Aanplant bomen en struweel

Met de herinrichting van de Groote Beerze beogen het waterschap en haar partners een integrale aanpak van het gebied. Om deze reden is, voortkomend uit de herijkte visie, gekeken naar het versterken van landschappelijke structuren door het aanbrengen van bomenrijen en struweel. Het coulisselandschap wordt versterkt door haaks op de Groote Beerze onderbroken of ontbrekende lijnelementen aan te vullen. Dit gebeurt met een combinatie van bomen en struweel. Ter hoogte van de overstromingsvlakte is aan de oostzijde een kade gelegen. Voor deze kade wordt nog nader bekeken of het aanplanten van bomen en struweel wenselijk is. Wenselijk voor de omgeving maar ook wenselijk rekening houdend met de functie van de kade. Verder wordt er ter hoogte van de kruising BZ40 en Westelbeersedijk struweel aangeplant om de toegang tot het agrarisch bedrijf te bemoeilijken.

Klik hier voor een uitleg over de werking van de viewer

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)