Aanleiding en doel

Waterschap De Dommel wil samen met haar partners de Groote Beerze tussen Bladel en Westelbeers herinrichten. Met het toepassen van beekherstel streeft het waterschap naar een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het beekdal. Een inrichting die de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000, Natuurnetwerk Brabant, Natte Natuurparels en Actieplan Leven-de-Dommel moet verwezenlijken. Rondom de Groote Beerze – als onderdeel van Kempenland West – zijn diverse bedreigde stikstofgevoelige habitats aanwezig. Ondanks maatregelen in het Westelbeersche Broek en het beekherstel ten noorden van de Grijze Steen tot aan Westelbeers (2005), blijkt in de praktijk dat aanwezige habitats Blauwgraslanden en Alluviale bossen onder andere vanwege de niet optimale waterhuishouding in kwaliteit achteruitgaan. Vanuit het Natura2000 beheerplan worden maatregelen genomen om deze habitattypen in stand te houden.

Figuur 1 Overzichtskaart van de Herijkte visie “van Beerze naar Beter”. Via https://www.royalhaskoningdhv.com/ireport/visie-grootebeerze kunt u de volledige visie bekijken.

Gezien de impact op het gebied en de betrokkenheid uit de omgeving, heeft er een gebiedsproces plaatsgevonden. In dit proces is gezamenlijk met de streek gewerkt aan een herijking van de visie “Van Beerze naar Beter” (zie figuur 1) (Ertsen, Kansma, Zwart, & Wijnker, 2005). Deze herijkte en integrale visie is kaderstellend voor de inrichting van het beekdal zoals in dit plan beschreven. Naast de beleidsmatige opgaven draagt dit project door zijn integrale aanpak ook bij aan recreatiedoeleinden, landschappelijke versterking, biodiversiteit en cultuurhistorie. Ook wordt ernaar gestreefd de agrarische structuur te verbeteren.

Binnen de planning staat zorgvuldig overleg met het gebied en oog voor het huidig grondgebruik voorop. Daarom is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Als eerste gaat traject 1 in 2021 in uitvoering. Van dit traject is het projectplan reeds definitief vastgesteld. Voorliggend projectplan heeft betrekking op traject 3 van de Groote Beerze (zie figuur 2) dat start bij de Broekeindsedijk in het zuiden en eindigt net ten noorden van de Schepersweg t.h.v. de vistrap bij de Aardbossen. Om een totaalbeeld van de maatregelen te krijgen, wordt in dit projectplan ingegaan op zowel de waterstaatkundige als de niet waterstaatkundige maatregelen.

Figuur 2 Ligging gehele plangebied met aan de noordzijde traject 3 tussen de Broekeindsedijk tot aan de aardbossen.

Het ontwerp Projectplan Waterwet van traject 3 heeft inmiddels 6 weken ter inzage gelegen, waarop geen enkele zienswijzen is binnengekomen. Wel worden er drie ambtshalve wijzigingen gedaan. Dit betreft het aanpassen van de Meander van de Groote Beerze nabij de Schepersweg, het vervangen én verplaatsen van brug BZ1-KBR27 en het opnemen van adviezen en aanbevelingen t.a.v. aardkundige waarden. Deze wijzigingen zijn te herkennen aan de groene kaders om de aangepaste kaarten en de dik/schuigedrukte teksten bij maatregel A1 in paragraaf 1.5.1, maatregel B7 uit paragraaf 1.5.2 en paragraaf 2.1.6 Erfgoedwet en omgevingswet.