Aanleiding en doel

Waterschap De Dommel wil samen met haar partners de Groote Beerze tussen Bladel en Westelbeers herinrichten. Met het toepassen van beekherstel streeft het waterschap naar een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het beekdal.

Kansen en knelpunten

De Groote Beerze voldoet op dit moment niet aan de waterhuishoudkundige en ecologische doelstellingen die voortkomen uit de Kaderrichtlijn water (KRW), Natura 2000 en Natte natuurparel (NNP).

Doelen

Waterschap De Dommel heeft in 2017 in samenwerking met andere partijen een interne projectopdracht opgesteld waarin de doelstellingen voor “Herinrichting Beekdal Groote Beerze” zijn geformuleerd.

Ligging en begrenzing plangebied

Het projectgebied van “Herinrichting Beekdal Groote Beerze, traject Broekeindsedijk - Aardbossen” ligt in de gemeente Oirschot. De Neterselse Heide bevindt zich aan de westzijde van het projectgebied, de Landschotse Heide aan de oostzijde.

Beschikbaarheid gronden

De gronden waarop de maatregelen plaatsvinden zijn in eigendom van Waterschap De Dommel, gemeente Oirschot, Brabants Landschap en particuliere eigenaren, zie hiervoor bijlage A5.

Beschrijving van inrichtingsmaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen.

Maatregelen aan watergangen

De huidige loop van de Groote Beerze volstaat niet ten aanzien van het bereiken van de doelen voor de KRW en Natura 2000. Voor de dimensionering van de nieuwe loop zijn dan ook vooral eisen uit de KRW en N2000 randvoorwaardelijk.

Maatregelen aan kunstwerken

Watergang BZ62_HO04 is deels voorzien van een lange duiker (overkluizing), zie Figuur 15. Deze overkluizing wordt verlengd en zal uiteindelijk aansluiten aan de nieuwe meander.

Natuurinrichting

Op drie locaties binnen dit plangebied wordt het maaiveld verlaagd. De eerste locatie is toegelicht als maatregel A4. De overige twee staan onderstaand toegelicht.

Recreatie en cultuurhistorie

Al geruime tijd is er in de omgeving, zowel bij bewoners als de toeristische sector, de wens voor een recreatieve oversteek die het passeren van de beek voor voetgangers en mindervalide mogelijk maakt.

Toon meer resultaten