Recreatie en cultuurhistorie

D1 Aanleg recreatief pad

Verbinding Oost- en westzijde Groote Beerze

Al geruime tijd is er in de omgeving, zowel bij bewoners als de toeristische sector, de wens voor een recreatieve oversteek die het passeren van de beek voor voetgangers en mindervalide mogelijk maakt. Door de aanleg van deze oversteek (maatregel B5) is het mogelijk om kleinere ‘ommetjes’ te lopen en ontstaat er meer variatie in het gebied. Deze maatregel voorziet in de aanleg van een halfverhard wandelpad dat aan de oostzijde in het bos langs de Voldijnseweg aansluit op bestaande paden. Vervolgens loopt het pad via het fietspad langs de Voldijnseweg naar de Cultuurboerderij. Over het perceel van de Cultuurboerderij loopt de route richting de Groote Beerze. Na de oversteek sluit de route aan op de bestaande zandpaden aan de westzijde van de beek.

De paden net vóór en net ná de oversteek worden gezien de nattere omstandigheden voorzien van een halfverharding. Aan beide zijden wordt aangesloten op bestaande paden, hier zijn geen maatregelen in voorzien.

Figuur 25 Recreatieve verbinding tussen de oost- en westzijde van de Groote Beerze

Aanpassing t.h.v. Schepersweg

Ten noorden van de Schepersweg doorsnijdt de nieuwe meander het pad dat in de huidige situatie langs de Groote Beerze loopt. Net zoals de obstakelvrije zone wordt ook dit pad aangepast. Het pad zal vanaf de Schepersweg naar de Straatsedijk lopen waar het na ongeveer 70 meter linksaf het bestaande bos in loopt en zo weer uitkomt bij de Beerze. Het pad vervolgt vervolgens haar weg langs de nieuwe meander. Het betreft geen fysieke maatregel maar een alleen een aanpassing in route waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanwezige structuur.

Figuur 26 Wijziging wandelroute t.h.v. Schepersweg

D2 Aanplanten treurwilg

In het verleden is er ter ere van een overleden jager een treurwilg aangeplant langs de Groote Beerze. In het omgevingsproces, gericht op de gebiedsvisie “Van Beerze naar Beter” (2019) kwam de wens naar voren om deze boom in ere te herstellen door het aanplanten van een nieuw exemplaar. De exacte locatie voor deze boom wordt bepaald in overleg met de betrokken stakeholders.