Uitvoeringsvoorwaarden

De voorwaarden die het bevoegd gezag en/of eigenaren koppelen aan de vergunning, ontheffingen of toestemming worden door Waterschap De Dommel opgenomen in het bestek en zullen bij de uitvoering worden nageleefd. Bij de uitvoering van de damwand moet rekening gehouden met de bebouwing in de omgeving, zodat er geen schade aan ontstaat.