Beschrijving van inrichtingsmaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen. Met deze maatregelen wordt invulling gegeven aan de doelen zoals genoemd in de voorgaande paragrafen. Naast maatregelen aan watergangen en kunstwerken (die vanuit de Waterwet gezien worden als waterstaatswerken) zijn ook andere maatregelen in het plan voorzien. Een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen is opgenomen in figuur 5 of bijlage A1 en tabel 1. Deze worden hierna verder uitgewerkt.

Figuur 5 Maatregelenkaart overzicht

Tabel 1 Overzicht inrichtingsmaatregelen traject 3

Nr.

Inrichtingsmaatregel

Waterstaatswerk

Overige werken

 

A

Maatregelen aan watergangen

   

A1

Hermeandering Groote Beerze

X

  

A2

Versmallen watergang incl. plaatsen damwand

X

  

A3

Dempen Groote Beerze

X

  

A4

Ontgraven maaiveld langs nieuwe meander

X

  

A5

Obstakelvrije zone

X

  

A6

Aanbrengen grindbanken

X

  

A7

Dempen B-watergang

X

  

B

Maatregelen aan kunstwerken

   

B1

Aanpassen aansluiting BZ62-HO04 - Groote Beerze

X

  

B2

Aanpassen aansluiting OWL10607 - Groote Beerze

X

  

B3

Verplaatsen dammen in bypass

X

  

B4

Verwijderen vistrap

X

  

B5

Aanleg nieuwe brug

 

X

 

B6

Verplaatsen brug

 

X

 

B7

Vervangen bruggen

 

X

 

B8

Verwijderen voorde

X

  

B9

Verwijderen zandvang

X

  

B10

Verwijderen veegvuil uitdraaiplaats

X

  

B11

Aanbrengen afrastering

 

X

 

B12

Aanbrengen poort

 

X

 

B13

Verleggen waterleiding

 

X

 

C

Natuurinrichting

   

C1

Maaiveldverlaging

X

  

C2

Aanleggen poel

X

  

C3

Aanbrengen beekbegeleidende beplanting en bos

 

X

 

C4

Aanleggen graanakker

 

X

 

C5

Inzaaien bloemrijk grasmengsel

 

X

 

D

Recreatie en cultuurhistorie

   

D1

Aanleg recreatief pad

 

X

 

D2

Aanplanten treurwilg

 

X