Doelen

Waterschap De Dommel heeft in 2017 in samenwerking met andere partijen een interne projectopdracht opgesteld waarin de doelstellingen voor “Herinrichting Beekdal Groote Beerze” zijn geformuleerd. Voor dit traject gaat het om de onderstaande doelen:

 • Kader Richtlijn Water (KRW): realisatie van 815 meter beekherstel door meandering met GEP (goed ecologisch potentieel) 'Natuur'. De oranje trajecten uit figuur 3 geven weer welke delen nog niet zijn heringericht. De overige delen zijn in 2005 reeds ingericht.

 • Natura 2000 (N2000), Beheerplan Kempenland-West: realiseren van instandhoudingsdoelstellingen voor de volgende habitattypen en habitatsoorten:

  • H1831 Drijvende waterweegbree

  • H1149 Kleine modderkruiper

  • H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)

 • Realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), zie bijlage A4 voor de ambitietypen uit het Natuurbeheerplan;

 • Creëren van een robuust en klimaatbestendig watersysteem volgens het Actieplan Leven de Dommel;

 • Verbeteren van recreatieve verbindingen in en rondom het beekdal;

 • Hiernaast wordt aandacht besteed aan cultuurhistorisch en archeologische waarden in het gebied en de voorwaarden die door beleid en regelgeving worden opgelegd.