Legger

Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het legger besluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-watergangen. De te wijzigen waterstaatswerken voor dit Projectplan zijn weergegeven in tabel 7.

Tabel 7 Overzicht te wijzigen waterstaatswerken in de legger

Nr.

Type wijziging

Aard van de wijziging

Maatregel PPWW

Gevolgen in legger

Verwijderen, aanleggen, wijzigen waterstaatskundig object

1.

Watergangen (ligging en dwarsprofielen)

Aanleg nieuwe meanders

A1

Nieuwe ligging en dwarsprofielen opnemen

Versmallen beekprofiel

A2

Dwarsprofielen opnemen

Dempen (B-)watergangen.

A3, A7 B1 en B2

Ligging en dwarsprofielen verwijderen

Ontgraven maaiveld langs nieuwe meander:

A4

Ligging en profiel opnemen

Meestromende waterbering

2.

Obstakelvrije zone (locatie en breedte)

Onderhoudspad / obstakelvrije zone

A5

Locatie en breedte opnemen

3.

Overige kunstwerken* (duiker, stuw etc.)

Aanbrengen duiker

B1

Ligging en afmeting opnemen

Verwijderen duiker

B1 en B2

Element verwijderen

Verwijderen voorde

B9

Element verwijderen

Verwijderen zandvang

B10

Element verwijderen

Verwijderen vistrappen

B4

Elementen verwijderen

4.

Keringen

n.v.t.

  

5.

Overige kunstwerken m.b.t kerende functie (schuiven, coupures, sifon, afsluiters enz)

Verwijderen dam

B3

Element verwijderen

Aanbrengen dam

B3

Ligging en afmeting opnemen.

* Bruggen die binnen dit Projectplan worden vervangen of verplaatst zijn niet aangemerkt als waterstaatswerk. Wel is het van belang de onderhoudsplichtige te benoemen. Voor de te vervangen bruggen blijft dit gelijk aan de huidige situatie. Ook bij de brug die wordt verplaatst blijft de onderhoudsplichtige gelijk.