Aanleiding en doel

Waterschap De Dommel wil samen met haar partners de Groote Beerze tussen Bladel en Westelbeers herinrichten. Met het toepassen van beekherstel streeft het waterschap naar een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het beekdal. Een inrichting die de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000, Natuurnetwerk Brabant, Natte Natuurparels en Actieplan Leven-de-Dommel moet verwezenlijken. Rondom de Groote Beerze – als onderdeel van Kempenland West – zijn diverse bedreigde stikstofgevoelige habitats aanwezig. Ondanks maatregelen in het Westelbeersche Broek en het beekherstel ten noorden van de Grijze Steen tot aan Westelbeers (2005), blijkt in de praktijk dat aanwezige habitats Blauwgraslanden en Alluviale bossen onder andere vanwege de niet optimale waterhuishouding in kwaliteit achteruitgaan. Vanuit het Natura2000 beheerplan worden maatregelen genomen om deze habitattypen in stand te houden.

Gezien de impact op het gebied en de betrokkenheid uit de omgeving, heeft er een gebiedsproces plaatsgevonden. In dit proces is gezamenlijk met de streek gewerkt aan een herijking van de visie “Van Beerze naar Beter” (zie figuur 1) (Ertsen, Kansma, Zwart, & Wijnker, 2005). Deze herijkte en integrale visie is kaderstellend voor de inrichting van het beekdal zoals in dit plan beschreven. Naast de beleidsmatige opgaven draagt dit project door zijn integrale aanpak ook bij aan recreatiedoeleinden, landschappelijke versterking, biodiversiteit en cultuurhistorie. Ook wordt ernaar gestreefd de agrarische structuur te verbeteren.

Binnen de planning staat zorgvuldig overleg met het gebied en oog voor het huidig grondgebruik voorop. Daarom is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Als eerste gaat traject 1 in 2021 in uitvoering. Van dit traject is het projectplan reeds definitief vastgesteld. Voorliggend projectplan heeft betrekking op traject 3 van de Groote Beerze (zie figuur 2) dat start bij de Broekeindsedijk in het zuiden en eindigt net ten noorden van de Schepersweg t.h.v. de vistrap bij de Aardbossen. Om een totaalbeeld van de maatregelen te krijgen, wordt in dit projectplan ingegaan op zowel de waterstaatkundige als de niet waterstaatkundige maatregelen.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Figuur 1 Overzichtskaart van de Herijkte visie “van Beerze naar Beter”

Figuur 2 Ligging gehele plangebied met aan de noordzijde traject 3 tussen de Broekeindsedijk tot aan de aardbossen.